فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

ترجمه مقاله : نقش گرایش سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای ثبات

ترجمه مقاله انگلیسی با عنوان فارسی نقش گرایش سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای ثبات

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله انگلیسی: نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی

ترجمه مقاله انگلیسی با عنوان فارسی نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق صادرات چرم

عنوان تحقیق : صادرات چرم پس از پرداخت فایل دانلود شده حاوی 3 فایل می باشد. فایل اول به فرمت pdf می باشد با عنوان آسیب شناسی صادرات چرم ایران که 19 صفحه می باشد. فایل دوم به فرمت docx می باشد با عنوان گزارش تعاونیهای صنایع نساجی و چرم که 31 صفحه می باشد. فایل دوم به فرمت docx می باشد با عنوان چرم

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی یک بررسی پژوهشی در منطقه ارزرو ترکیه

ترجمه مقاله : رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی یک بررسی پژوهشی در منطقه ارزروم ترکیه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل